Opći uvjeti korištenja

Sljedeći uvjeti primjenjuju se isključivo na Korisnike usluga izrade internet stranica, grafičkog dizajna te razvoja aplikacija: Pripadajući uvjeti primijenit će se između Izvršitelja i Korisnika usluge tj naručitelja izrade internet stranica, grafičkog dizajna odnosno razvoja aplikacija (u daljnjem tekstu Projekt). Ovi Uvjeti, vrijede prihvaćanjem ponude ili potpisivanjem ugovora između Izvršitelja i Naručitelja uz temu rada na Projektu te zamjenjuje sve prethodne sporazume, dogovore, zahvate ili prijedloge, pisane ili usmene, a vezane uz istu temu. Nikakvo usmeno objašnjenje ili informacije dobivene od bilo koje strane ne mogu mijenjati tumačenja odredbi ovih Uvjeta. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Klijent se oslanja isključivo na odredbe navedene u Uvjetima.

Odobrenje; garancija kvalitete

Izvršitelj će Korisniku na odobrenje dostaviti koncept dizajna naslovne internet stranice u računalnom grafičkom obliku, na testnoj domeni i demo serveru. Korisnik prihvaća da je upoznat s tme da će sve podstranice biti dizajnirane po uzoru na naslovnu stranicu, osim ako je drugačije ugovoreno. Velična teksta, boje i općenito izgled internet stranica ovise o korisnikovom pregledniku, rezoluciji ekrana i postavkama istog. Ukoliko nije drugačije definirano, Korisnikove internet stranice nisu posebno pripremane za ispis iz internet preglednika.

Izvršitelj će Korisniku ponuditi maksimalno dvije (2) verzije dizajna. Svaki dodatan koncept izlazi iz okvira ovih uvjeta i naplaćuje se po Standardnoj satnici. Onog trenutka kada Korisnik odobri dizajn, počinje ubacivanje sadržaja koji je dostavljen on strane Naručitelja, a svaka dodatna izmjena nakon postavljanja stranice online na domenu Naručitelja naplačuje se po Standardnoj satnici.

U slučaju programskih radova, što se u ovom slučaju odnosi na izradu računalnih i web aplikacija, odnosno na radove koji se vrše na već postojećim Projektima, Korisniku se može omogućiti uvid u trenutno odrađene radove na zahtjev Korisnika ili po ranije ugovorenom rasporedu.

Pri dovršetku radova na Projektu, Izvršitelj će Korisniku ispostavit račun za preostali iznos uplate. Korisniku se na raspolaganje stavlja 8 dana kako bi pažljivo proučio Projekt, testirao sve funkcije, provjerio sve poveznice i naposlijetku obavijestio Izvršitelja o eventualnoj potrebi za korekcijama koje zahtijeva, odnosno o odobrenju Projekta. Izvršitelj će manje zahvate na korekciji izvršiti besplatno, pod uvjetom da su zahtjevi za izmjenama razumni, odnosno da ne podrazumijevaju osjetan odmak od originalno ugovorenih stavki. Ukoliko u roku 8 dana ne primi odgovor od Korisnika, Izvršitelj će Projekt smatrati odobrenim i dovršenim. Svaki naknadni zahtjev za dodatnim zahvatima bit će naplaćen po Standardnoj satnici.

U slučaju da Korisnik pri dovršenju projekta nema osiguran smještaj za izrađene Internet stranice i/ili Web aplikacije, iste korisniku na njegov zahtjev mogu biti dostavljene na CD-u, USB memoriji ili slanjem na e-mail adresu.

Rokovi

Izvršitelj će učiniti sve potrebno kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi za dovršetak Projekta. Korisnik mora imati na umu činjenicu da nedostatak suradnje i kašnjenje u predaji materijala (tekstovi, slike) mogu uzrokovati osjetno kašnjenje u odnosu na ugovorene rokove. Izrada otpočinje sa uplatom prvih 50% ponude, odnosno prihvaćanjem ponude. U slučaju ne dostavljanja svih potrebnih materijala za izradu projekta u roku 30 dana od početka projekta, zadržavamo pravo prolongiranja roka izrade sukladno aktulanim projektima.

Uvjeti plaćanja

MODEL 100% – Korisnik uplaćuje 100% iznosa avansno

MODEL 50%:50% – Korisnik uplaćuje 50% ukupnog iznosa avansno, a preostalih 50% nakon završetka projekta i prije postavljanja stranice online na server ili domenu Korisnika.

Projekt, web stranica, web trgovina, logo, slike, programski kod i sav ostali rad vezan uz Projekt Korisniku neće biti isporučeni prije nego se izvrši kompletna uplata sredstava.

Materijali

Klijent je odgovoran za dostavu svih materijala potrebnih za izradu Projekta. Sav materijal (tekstovi i slike) mora biti dostavljen u digitalnom obliku, osim ako je drugačije ugovoreno ili naglašeno od strane Izvršitelja prilikom dogovaranja projekta. Skeniranje fotografija, dokumenata i ručni upis, odnosno prijepis podataka naplaćuju se po Standardnoj satnici. Fotografije za web stranicu moraju biti u JPG ili PNG formatu. Dodatna obrada materijala (tekstova i slika) naplaćuju se po Standardnoj satnici. Klijent je odgovoran za nabavku svih dozvola i odobrenja vezanih uz korištenje materijala za izradu Projekta i njihovo isporučivanje Izvršitelja. Ukoliko materijali zahtijevaju isticanje autorskih prava, Klijent je dužan identificirati navedene materijale i Izvršitelju dostaviti potrebne tekstove za napomene vezane uz autorska prava. Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Izvršitelju i izuzeti Izvršitelja od svih potraživanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na potraživanja od autorskih prava, kršenja zaštitnih znakova, kršenja prava na privatnost ili zbog klevete, kao na posljedice proizašle iz uporabe isporučenih materijala.

Vlasništvo, autorska prava i obveze

Nakon što Klijent uplati puni iznos računa:

  • vlasništvo svih prava, uključujući i autorska, na grafiku i tekst u Projektu prebacuju se na Klijenta;
  • sva prava na programski kod kreiran pri radu na Projektu ostaju isključivo vlasništvo Izvršitelja
  • Klijentu se omogućava trajna, neisključiva, neprenosiva i besplatna dozvola za korištenje tog i takvog programskog koda isključivo u vezi s izrađenim Projektom. Dozvola isključuje prava na izmjenu, poboljšanje, adaptaciju ili dekonstruiranje koda.

Za usluge dobavljene od strane Izvršitelja a pružene od treće strane, Klijent se obvezuje prihvatiti Uvjete poslovanja i licencne ugovore treće strane u potpunosti.

Hosting

Zakup bilo kojeg hosting paketa (mjesta na serveru) za smještaj web stranica i mailova, znači da ste zakupili dio servera. Upload i otvaranje mailova klijent radi sam ili se naplačuje po Standardnoj satnici.

Otkazivanje naručenih usluga

Klijent i/ili Izvršitelj mogu u bilo kojem trenutku zatražiti otkazivanje radova na naručenim uslugama. U slučaju prekida rada na Projektu, Izvršitelj zadržava vlasništvo i prava na posao odrađen do trenutka otkazivanja.

  • Otkazivanje od strane Klijenta - Klijent ima mogućnost otkazivanja usluga. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja se Izvršitelju preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Izvršitelja. Izvršitelj će po primitku zahtjeva prestati vršiti sve ugovorene poslove. Danom dostave Otkaza Izvršitelju smatra se dan predaje preporučene poštanske pošiljke tvrtci određenoj za dostavu pismene pošiljke ili e-maila. U slučaju otkazivanja od strane Klijenta Izvršitelj nije dužan povratiti uplaćena sredstva.
  • Otkazivanje od strane Izvršitelja - zvršitelj zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na Projektu, ukoliko je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad na Projektu, umanjena za eventualne troškove rada ili druge tipove trškova, uplaćuju se na račun Klijenta. Izvršitelj može otkazati projekt iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, ali ne limitirajući se na lošu suradnju s klijentom te osjetna kašnjenja u predaji materijala Izvršitelju.
  • Nedostavljanje materijala potrebnih za izradu web stranice ili web trgovine - Izvršitelj zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na Projektu, ako Klijent ne dostavi potrebne materijale za izradu web stranice ili web trgovine dvije godine od uplaćenog avansa za Projekt. S obzirom na to da Izvršitelj kreće s izradom prve faze programiranja Projekta odmah po zaprimanju uplate avansa, te na izmjenu tehnologije u navedenom periodu od dvije godine, Izvršitelj nije u mogućnosti odraditi dogovoreni posao prema prije dogovorenoj specifikaciji. Izvršitelj može otkazati projekt s Klijentom zbog loše suradnje, te osjetnog kašnjenja u predaji materijala Izvršitelju. U tom slučaju otkazivanja od strane Izvršitelja, Izvršitelj nije dužan povratiti uplaćena sredstva.

Naknada štete

Ni pod kojim okolnostima Izvršitelj neće biti odgovoran ili kažnjen za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili kažnjivu štetu nastalu iz Klijentova korištenja Izvršiteljevih usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, neispunjavanje rokova, gubitak prihoda, prekid rada servera te zlonamjerne aktivnosti korisnika (hakera). Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Izvršitelju i izuzeti Izvršitelja od bilo kakvih potraživanja, odgovornosti ili šteta proizašlih iz Izvršiteljeveg korištenja bilo kojeg materijala predanog od strane Klijenta.

Mjesto i nadležnost suda

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove nastale primjenom i tumačenjem ovog Ugovora, ukoliko je to potrebno, rješavati na nadležnom sudu u Zagrebu.

Napomena

Klijent je suglasan s time da Izvršitelj može koristiti Projekt na način da ga prikaže na Izvršiteljivim internet stranicama s poveznicom prema Projektu, ukoliko postoji. Jednako tako, Klijent je suglasan s time da Izvršitelj postavi Klijenta na listu korisnika koja se prezentira posjetiteljima Izvršiteljevih internet stranica.

Jamstva

Svi radovi na ugovorenom Projektu bit će izvršeni na profesionalan i stručan način, u skladu sa standardima struke te u skladu sa specifikacijama. Klijent je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za predaju ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.

Izvršitelj ne jamči da će funkcije sadržane u izrađenom Projektu biti bez prekida ili bez grešaka ukoliko nije dogovoreno održavanje web stranice. Kompletan rizik glede kvalitete i uspješnosti Projekta je na Klijentu ukoliko samostalno održava svoju web stranicu/web trgovinu. Ni u kojem slučaju Izvršitelj neće biti odgovoran Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada internet stranica, odnosno aplikacije, ili nesposobnosti klijenta da upravljanja internet stranicama ili aplikacijom, iako je Izvršitelj upozorio na mogućnost takvih problema.

Održavanje

Projekt ne uključuje nikakav paket održavanja, ukoliko isti nije ugovoren. Svi radovi vezani uz održavanje web stranice ili web trgovine bit će naplaćeni po Standardnoj satnici.

Edukacija/administracija web stranice

Naša tvrtka kao izvršitelj usluge izrade web stranica nije dužna Naručitelju i njenim zaposlenicima držati besplatnu edukaciju o ažuriranju i administraciji web stranice. Ukoliko Naručitelj nema potrebno znanje ili web administratora unutar tvrtke možemo ponuditi ugovor o održavanju web stranice.

Komunikacija

Poslovna komunikacija za izradu projekta ili održavanje web stranice mora biti isključivo putem e-mail korespondencije ili telefonskog poziva. Izvršitelj nije dužan odgovarati niti zaprimati materijale putem sms-a, whatsapp, viber ili skype aplikacije

Prihvaćanje uvjeta

Opći uvjeti su obvezujući za ugovorne strane i opunomoćenike. Ovi Uvjeti mogu biti dopunjeni, izmijenjen ili opozvani u bilo koje vrijeme, u cijelosti ili djelomično, isključivo potpisanim sporazumom ugovornih strana.

Naslovi stavaka su uključeni isključivo radi lakšeg snalaženja. Ako postoji konflikt između naslova i teksta ovih Općih uvjeta, naslov će se izuzeti iz tumačenja. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta, iz bilo kojeg razloga, bude proglašena nevažećom od strane nadležnog suda, to neće utjecati na ostale odredbe ovih Općih uvjeta. Naprotiv, preostale odredbe u potpunosti su odvojene I bit će tumačene na način kao da nevažeće odredbe nisu sastavni dio ovih Općih uvjeta. Svaka obavijest za koju se po odredbama ovih Općih uvjeta zahtijeva da bude dostavljena u pisanom obliku mora biti poslana preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Izvršitelja.